1639643372_1vr4DadI.jpeg Kas jāzina makšķerniekam, cope no laivas, lomu uzskaitelicenču tirdzniecības kārtība

Licence derīga licencē norādītajā laika periodā makšķerēšanai Bicānu ezerā, Bieržgaļa ezerā, Biešonā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pakalnī, Pelēča ezerā, Rušonā un Zolvas ezerā.

Licencētā makšķerēšana atļauta no laivām un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, no krasta (izņemot no ezeru salām), un no ledus.

Makšķerēšanas noteikumi

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 30. marta saistošiem noteikumiem Nr. 2023/6 “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu ezerā, Bieržgaļa ezerā, Biešonā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pakalnī, Pelēča ezerā, Rušonā un Zolvas ezerā Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2023. gada līdz 2030. gadam”, ievērojot tajos noteiktās normas par makšķerēšanas rīkiem un to lietošanu, atļauto loma lielumu un pieļaujamo zivju garumu, vispārējiem makšķerēšanas aizliegumiem un makšķernieka pienākumiem, ar šādiem papildus ierobežojumiem:

 1. Tauvas joslas izmantošana
  • Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla šādā platumā:
  • gar privātajiem ezeriem (Biešons, Eikša ezers, Jašazars, Kategradas ezers, Pakalnis un Zolvas ezers) 4 m.
  • gar publiskajiem ezeriem (Bicānu ezers, Bieržgaļa ezers, Cirišs, Lielā Kolupa ezers, Pelēča ezers, un Rušons) 10 m.
  • Tauvas joslā aizliegts:
  • kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur to ir atļauts darīt ar līdzi atvestu kurināmo;
  • lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu;
  • piegružot ezeram pieguļošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un citus atkritumus.
 2. Vienam makšķerniekam lomā atļauts uzglabāt un paturēt:
  • Lielā Kolupa ezerā - 2 līdakas un 2 zandartus, no kuriem tikai viens zandarts var būt garumā lielāks par 65 cm; (8.1.1.p.)
  • Bicānu ezerā, Bieržgaļa ezerā, Biešonā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategradas ezerā, Pelēča ezerā, Pakalnī, Rušonā un Zolvas ezerā - 3 līdakas un 3 zandartus, no kuriem tikai viens zandarts var būt garumā lielāks par 65 cm. (8.1.2.p.)
 3. Makšķerēšanai ar gruntsmakšķeri visos licencē norādītos ezeros ir atļauta tikai viena gruntsmakšķere, kas aprīkota ar ne vairāk kā trijiem āķiem. Rušonā aizliegts izmantot gruntsmakšķeri, kas aprīkota ar gumiju; (8.6.p.)
 4. Aizliegts makšķerēt no licencē norādīto ezeru salām. (8.9.p.)
 5. Zemūdens medības un vēžošana licencē norādītajos ezeros nav atļauta. (11.p.)
 6. Autotransporta novietošana pie licencē norādītajiem ezeriem atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem – īpašās stāvvietās, vai uz valsts nozīmes ceļiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. (14.p.)
 7. Kontrolējošās institūcijas licencētās makšķerēšanas vietā var pieprasīt jebkuram makšķerniekam savākt atkritumus 20 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām mantām. (15.p.)
 8. Makšķerniekam makšķerēšanas laikā licencē norādītajos ezeros un atrodoties pie ezeriem jāievēro pašvaldības saistošie noteikumi, kas reglamentē publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumus.

Papildus prasības makšķerēšanai no laivām:

 1. makšķerēšana, izmantojot ūdens transporta līdzekļus, atļauta no 1.maija līdz 31.decembrim; (8.8.p.)
 2. diennakts tumšajā laikā no 1.maija līdz 31.oktobrim visiem makšķerēšanā izmantojamiem ūdens transporta līdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu (riņķa uguns); (8.4.p.)
 3. makšķerniekam aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 31.decembrim (par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta); (8.2.p.)
 4. ūdens transporta līdzeklī katram makšķerniekam ir jābūt glābšanas vestei, kurai jāatrodas makšķerēšanai izmantojamā transporta līdzeklī; (8.3.p.)
 5. Bicānu ezerā un Jašazarā aizliegts pārvietoties ar kuģošanas un citiem peldošiem transporta līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW. (16.p.)
 6. sakarā ar zivju nārsta laiku Rušonā, Rušona ezera daļā ir aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transporta līdzekļiem laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam (lieguma zona redzama mobilās lietotnes Mana Cope kartes sadaļā “Kur copēt?”); (8.7.p.)
 7. aizliegta makšķerēšana ar velcēšanas paņēmienu no 1. maija līdz 30. jūnijam Rušonā, kā arī aizliegts velcēt tuvāk par 50 m no cita ūdens transporta līdzekļa vai krasta joslas. Par velcēšanu uzskatāma makšķerēšana ar mākslīgas vai dabīgas ēsmas vilkšanu aiz ūdens transportlīdzekļa, kurš pārvietojas izmantojot iekšdedzes dzinēju, elektromotoru vai muskuļu spēku; (8.5.p.)

Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai;

Makšķernieki ir atbildīgi par savu personisko drošību makšķerēšanas laikā.

Lomu uzskaites kārtība

Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no tās veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu) un svaru.

📌 Informācija par gūto lomu jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.

📌 Visu veidu makšķerēšanas licenču īpašnieki, kuri laikā nebūs iesnieguši lomu pārskatu, saņems paziņojumu uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi par nepieciešamību  ne vēlāk kā 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu.

📌 Ja minētajā termiņā lomu pārskats netiks iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

Makšķerēšanas licenču iegādes kārtība:

 1. persona drīkst iegādāties makšķerēšanas licenci citai personai, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu.
 2. Latvijas valsts piederīgiem, iegādājoties makšķerēšanas licenci, ir jānorāda personas kods, bet citu valstu pilsoņiem ir jānorāda personas identificējošā dokumenta numurs vai personas kods.
 3. vienai personai nevar būt vairāk par 2 (divām) aktīvām licencēm bez loma atskaites. Personai nav iespējams iegādāties Licenci, kamēr nav noslēgta iepriekš iegādāta licence. Licence tiek noslēgta ar brīdi, kad iesniegts nolikumā paredzētais loma pārskats (atskaite).
 4. licences derīguma termiņš sākas 15 minūtes pēc tās iegādes.

Neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumiem izņemto licenču vērtība makšķerniekam netiek atmaksāta!

! Elektroniskā makšķerēšanas licence tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem un ir personalizēta, tāpēc uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem.