Privātuma politika

LLKC personas datu apstrādes paziņojums/ privātuma politika

1. Kas apstrādā Jūsu personas datus?

Mūsu nosaukums ir SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – LLKC), reģistrācijas numurs: 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas ielas 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018.

Ar mums var sazināties zvanot uz tālruņu Nr.: +371 63050220, +371 26360007 vai rakstot uz sekojošām elektroniskā pasta adresi: info@manacope.lv.

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju vai rakstot mūsu personas datu aizsardzības speciālistam uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: das@llkc.lv.

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam tīmekļa vietnes www.manacope.lv apmeklētāju un/vai “Mana cope” lietotnes lietotāju personas datu apstrādi.

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni www.manacope.lv , izmantojot “Mana cope” lietotni vai uzsākot izmantot mūsu nodrošinātos pakalpojumus www.manacope.lv tīmekļa vietnē, mēs nodrošināsim Jums piekļuvi šim paziņojumam.

Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, tīmekļa vietnes www.manacope.lv vispārīgie lietošanas noteikumi, lietotnes “Mana cope” lietošanas noteikumi, LLKC laiku pa laikam organizēto preču loteriju noteikumi,  LLKC Sīkdatņu politika).

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tajā skaitā:

4.1. Preču pārdošanai un citu pakalpojumu nodrošināšanai tīmekļa vietnē manacope.lv un/vai lietotnē “Mana cope”, tajā skaitā Jūsu Lietotāja profila izveidei:

Šī nolūka ietvaros mēs apstrādājam noteikta veida personas datus, kas nepieciešami www.manacope.lv tīmekļa vietnes un/vai lietotnes “Mana cope” lietotāja profila izveidei, lai nodrošinātu tīmekļa vietnē un/vai lietotnē “Mana cope” piedāvāto preču (piemēram, “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību GADA karte”, “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību Trim mēnešiem karte”, “Makšķerēšanas licences”) iegādes iespējas, kā arī lai nodrošinātu citu mūsu piedāvāto pakalpojumu (piemēram, mobilās aplikācijas kartes sadaļa) izmantošanu un iespēju Jums sazināties ar mums sadaļā “SŪTI MUMS ZIŅU”.

Preču pārdošanai, lietotāja profila izveidei, pakalpojumu un saziņas nodrošināšanai mums nepieciešams apstrādāt šādus Jūsu personas datus:

 • identificējošus datus (vārds, uzvārds);
 • kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • lietotāju autorizācijas datus tīmekļa vietnē (lietotājvārds, parole);
 • pirkumu grozā ievietoto produktu dati;
 • norēķinu dati (t.sk. maksātāja identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, norēķinu konta Nr., maksājuma summa u.c. norēķinu informācija)

Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati personas datu apstrādei:

 • piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] panta pirmās daļas a punkts) – attiecībā uz noteikta veida pakalpojumu nodrošināšanu pēc Jūsu pieprasījuma (piemēram, atrašanās vietas datu apstrāde, Jums izmantojot mobilās aplikācijas kartes sadaļas pakalpojumus);
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts) – attiecībā uz preču iegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kad tiek slēgts distances līgums;
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) - identificēt konkrētu lietotāju, kurš iegādājas mūsu tīmekļa vietnē piedāvātās preces vai izmanto citus tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus; nodrošināt saziņu ar tīmekļa vietnes lietotāju; nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un nepieciešamo atbalstu lietotājiem; saglabāt informāciju par veiktajiem darījumiem un nodrošināt pierādījumus iespējamo prasījumu un tiesvedību gadījumā.

4.2. Licences īpašnieka reģistrācijai un citas licencē norādāmas informācijas ievadei, makšķerēšanas lomu reģistrācijai:

Šī nolūka ietvaros mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz licenču reģistrāciju un licencēs norādāmo informāciju, kā arī nodrošinām makšķerēšanas lomu reģistrācijas iespēju elektroniskā veidā, palīdzot makšķerniekiem izpildīt normatīvo aktu prasības.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus:

 • identificējošus datus licences īpašnieka reģistrācijai (vārds, uzvārds, personas kods);
 • licencē norādāmā informācija (veids, izsniegšanas datums, kārtas numurs, cena, derīguma datums vai termiņš, makšķerēšanas vieta;
 • makšķerēšanas lomu reģistrācijai (datums, zivju suga, loma lielums - zivju skaits un svars).

Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – attiecībā uz licences īpašnieka reģistrāciju un licencē norādāmās informācijas apjomu;
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) – nodrošināt makšķerniekiem ērtu iespēju reģistrēt lomus elektroniskā veidā, lai tādējādi palīdzētu makšķerniekiem izpildīt normatīvo aktu prasības attiecībā uz makšķerēšanas lomu reģistrēšanu.
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) – nodrošināt makšķerniekiem ērtu iespēju reģistrēt lomus elektroniskā veidā, lai tādējādi palīdzētu makšķerniekiem izpildīt normatīvo aktu prasības attiecībā uz makšķerēšanas lomu reģistrēšanu.

4.3. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mēs laiku pa laikam organizējam preču loterijas, apstrādājam loteriju dalībnieku personas datus, lai noskaidrotu balvu ieguvējus, publicētu informāciju par uzvarētājiem un nodrošinātu laimestu izsniegšanu. Tāpat mārketinga aktivitāšu ietvaros mēs apkopojam tīmekļa vietnes un tās sadaļu apmeklējuma statistiku, lai veiktu mūsu uzturētās tīmekļa vietnes un tās konkrētu sadaļu apmeklējuma analīzi.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus Jūsu personas datus:

 • identificējošus datus (vārds, uzvārds, personas kods);
 • kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • citu informāciju, pēc kuras nosaka kvalificēšanos dalībai loterijā (piemēram, noteiktas preces iegādes fakts);
 • no IP adreses apmeklētās tīmekļa vietnes sadaļas un tajās pavadītais laiks.

Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts) - reģistrējot savus datus dalībai loterijā, loterijas dalībnieks piekrīt dalībai loterijā un ievadīto datu izmantošanai loterijas organizēšanas mērķiem;
 • juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – normatīvie akti LLKC kā loterijas rīkotājam uzliek pienākumu apstrādāt un uzglabāt noteikta veida datus par loterijas dalībniekiem;
 • pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts) - iegūt informāciju par mājaslapu un konkrētu sadaļu apmeklējuma statistiku.

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • mūsu darbinieki, licencētās makšķerēšanas organizatori vai tieši pilnvarotās personas, kurām tas nepieciešams darba pienākumu vai darba uzdevumu izpildei;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, informācijas sistēmu izstrādātāji un uzturētāji;
 • uzraugošās un tiesībsargājošās iestādes pēc rakstveida pamatota pieprasījuma vai tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem, pašvaldības pilnvarotām personām;
 • trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai pastāv tiesiskais pamats, piemēram, revidenti, projektu partneri, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas procesa administratori.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības. 

Mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 • informācijas sistēmu izstrādātāji un uzturētāji;
 • laiku pa laikam citi apstrādātāji, kuri nolīgti veikt personas datu apstrādi mūsu uzdevumā.

Personas datu apstrādātāji var mainīties, tādā gadījumā mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ)?

Mūsu sniegto pakalpojumu ietvaros mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai varētu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;
 • datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem: 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura, e-pasta maiņa vai citu personas datu izmaiņas, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā – Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00;
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018;
 • nosūtot attiecīgu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz mūsu e-pastu: admin@llkc.lv vai das@llkc.lv

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtējam tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos jautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu personas datus apstrādājam, lai sniegtu Jums pakalpojumus pēc Jūsu pieprasījuma, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības un mums saistošos juridiskos pienākumus, kā arī lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 • no Jums, ja pēc savas iniciatīvas izmantosiet mūsu pakalpojumus tiešsaistē (piemēram, izveidosiet lietotāja profilu, iegādāsieties makšķerēšanas karti vai licenci);
 • no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē manacope.lv ;
 • līguma slēgšanas un izpildes procesā, iegūstot datus no Jums paša (veicot makšķerēšanas kartes vai licences iegādi, veiktās darbības uzskatāmas par līguma slēgšanu);
 • no Jums, ja sazināsieties ar mums, izmantojot tīmekļa vietnē piedāvāto iespēju, un uzdosiet mums jautājumus;
 • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 • no tīmekļa vietnes sīkdatnēm.

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Pakalpojumu sniegšanas ietvaros apstrādātos personas datus mēs neizmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanā.

LLKC sīkdatņu politika

SIA LLKC tīmekļa vietnes izmanto sīkdatnes (sauktas arī par cookies). Sīkdatne ir informācija, kas tiek saglabāta jūsu datorā.

Mūsu vietnēs sīkdatnes parasti izmanto lietotāja darbību atvieglošanai. Sīkdatnes ļauj mūsu vietnes serveriem Jūs atpazīt, kad piekļūstat vietnei, un automātiski pielāgot saturu atbilstoši Jūsu vajadzībām. Sīkdatņu izmantošana palīdz mums uzzināt par mūsu lietotāju vajadzībām. Tie nodrošina mums arī vietnes izmantošanas statistikas datus, ko izmantojam, lai novērtētu tās darbības rezultātus un uzlabotu tos.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevienā brīdī nesaglabājam nekādus personas datus, ja vien Jūs pats neesat izvēlējies reģistrēties un identificējis sevi kā mūsu klientu. Dažādi pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz mums sniegt tīmekļa pakalpojumus, var izveidot mūsu sīkdatnes, piemēram, analīzes rīks Google Analytics.

Tiek uzskatīts, ka mūsu vietnes lietotāji ir piekrituši sīkdatņu izmantošanai, ja viņu pārlūkprogrammā ir iestatīta sīkdatņu pieņemšana. Ja jūs nepieņemat sīkfailus, tas ierobežos mūsu vietnē pieejamo pakalpojumu un funkciju izmantošanu, piemēram, Jūs nevarēsiet saglabāt savus personiskos iestatījumus vai veikt darījumus tiešsaistē.

Jūs jebkurā brīdī varat izvēlēties, lai Jūsu pārlūkprogramma pieņemtu sīkdatnes. Ja nevēlaties, lai tas notiktu, Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai tā automātiski atspējotu tos, vai lai tā Jūs informētu ik reizi, kad kāda tīmekļa vietne pieprasa pievienot sīkfailu. Lūdzu, izmantojiet savas pārlūkprogrammas palīdzības funkciju, lai veiktu nepieciešamos iestatījumus.