1639643372_1vr4DadI.jpeg Kas jāzina makšķerniekam,lomu uzskaitelicenču tirdzniecības kārtība

Licenci par samazinātu maksu ir tiesīgi izmantot:

 • personas, kuras vecākas par 65 gadiem;
 • personas ar invaliditāti;
 • personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

Makšķerējot Baļotes ezerā, jābūt klāt dokumentiem, kas apliecina tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides atbilstoši personas statusam.

Licence derīga licencē norādītajā laika periodā makšķerēšanai Baļotes ezerā.

Makšķerēšanas noteikumi

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 Licence derīga vienu diennakti licencē norādītajā datumā un laikā makšķerēšanai Baļotes ezerā.

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un Jēkabpils novada domes 2022. gada 26. maija saistošiem noteikumiem Nr. 28 “Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums" ar šādiem papildus ierobežojumiem:

 • Makšķerēšana atļauta visā Baļotes ezera teritorijā, izņemot speciāli noteiktajā aizsardzības zonā, kas ezerā ir norobežota ar bojām;
 • Gada licenču īpašniekiem noķerto karpu daudzums no kopējiem lomiem gadā nedrīkst pārsniegt 20 kg;
 • Viens makšķernieks diennakts lomā drīkst uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:
 • līdakas, zandartus, līņus – trīs no katras sugas;
 • trīs karpas, katras karpas svars nedrīkst pārsniegt 2 kg;
 • pārējo sugu zivis līdz 5 kg no katras sugas;
 • Baļotes ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.

Lomu uzskaites kārtība

Noķerot un paturot lomā karpu, to jāreģistrē nekavējoties, bet pārējo sugu zivis jāreģistrē dienas beigās, norādot datumu, laiku, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru).

? Informācija par gūto lomu jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.

? Visu veidu makšķerēšanas licenču  īpašnieki, kuri laikā nebūs iesnieguši lomu pārskatu, saņems paziņojumu uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi par nepieciešamību  ne vēlāk kā 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu.

? Ja minētajā termiņā lomu pārskats netiks iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai;

Neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumiem izņemto licenču vērtība makšķerniekam netiek atmaksāta!

Makšķerēšanas licenču iegādes kārtība:

 1. persona drīkst iegādāties makšķerēšanas licenci citai personai, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu.
 2. Latvijas valsts piederīgiem, iegādājoties makšķerēšanas licenci, ir jānorāda personas kods, bet citu valstu pilsoņiem ir jānorāda personas identificējošā dokumenta numurs vai personas kods.
 3. vienai personai nevar būt vairāk par 2 (divām) aktīvām licencēm bez loma atskaites. Personai nav iespējams iegādāties Licenci, kamēr nav noslēgta iepriekš iegādāta licence. Licence tiek noslēgta ar brīdi, kad iesniegts nolikumā paredzētais loma pārskats (atskaite).
 4. licences derīguma termiņš sākas stundu pēc tās iegādes.

! Elektroniskā makšķerēšanas licence tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem un ir personalizēta, tāpēc uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem.