Makšķerēšanas karšu loterija

Loterijas atļaujas nr. 7964.

 

Preču loterijas “Makšķerēšanas karšu loterija!” noteikumi

1. Loterijas preču pārdevējs un Loterijas organizētājs: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas nr. 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV 3018, Latvija, - turpmāk Loterijas rīkotāji. 
2. Loterijas norises teritorija: interneta vietne www.makskeresanaskarte.lv, www.manacope.lv vai mobilā aplikācija “Mana Cope”. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
2.1. Loterijas prece:
· MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS, ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE GADAM;
· MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS, ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE TRIM MĒNEŠIEM.
3. Loterijas norises laiks:
3.1. Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 28. novembris. Loterijas norises beigu datums: 2024. gada 16. janvāris.
3.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 28. novembra līdz 2024. gada 15. janvārim.
4. Balvu fonds: 

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Spole SHIMANO STELLA FK C3000

1

760.00

760.00

Soma SIMMS DRY CREEK ROLLTOP BACKPACK BLUE

3

220.00

660.00

Vobleris Strike Pro INQUISITOR

20

9.00

180.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

1600.00


5. 
5.1. Loterijas prece var būt pieejama tirdzniecībā arī pirms vai pēc 3. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
5.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 24 (divdesmit četri) pret 5000 (pieci tūkstoši).
5. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 28. novembra līdz 2024. gada 15. janvārim, interneta vietnē www.makskeresanaskarte.lv, www.manacope.lv vai mobilajā aplikācijā “Mana Cope” jāiegādājas:
· MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS, ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE GADAM;
· MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS, ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE TRIM MĒNEŠIEM.
5.1. Reģistrācija ir bez maksas.
• Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Pircējam, piedaloties loterijā, NAV obligāti nepieciešams krāt maksājumu apliecinošus dokumentus.
5.4. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
5.5. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
5.6. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
5.7. Viens loterijas dalībnieks var laimēt vienu balvu.
6. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
7. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu: 

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

16.01.2024. plkst. 11.00

28.11.2023. plkst. 00.00 – 15.01.2024. plkst. 23.59

1 (viena) Spole SHIMANO STELLA FK C3000;

3 (trīs) somas SIMMS DRY CREEK ROLLTOP BACKPACK BLUE;

20 (divdesmit) vobleri Strike Pro INQUISITOR

3 (trīs) katram balvas veidam


8. 

8.1. Izloze notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
8.2. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”.
8.3. Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
8. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2024. gada 16. janvārī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.makskeresanaskarte.lv.
9. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
9.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju pilnvaroto pusi SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2024. gada 30. janvārī. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Loterijas rīkotāja īpašumā.
9.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
9.3. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu.
10. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas nr. 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, Latvija vai elektroniski uz e-pastu: info@makskeresanaskarte.lv līdz 2024. gada 31. janvārim ar norādi Loterija “Makšķerēšanas karšu loterija!”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
10.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
10.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
10.3.Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
11. Loterijā nevar piedalīties SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
12. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
12.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
12.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
12.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.makskeresanaskarte.lv, kā arī pa tālruni +371 29460886.

 

Rīgā, 2023. gada 2. novembrī

____________________________ 
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”
Valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Cimermanis
Noteikumi, pdf: https://manacope.lv/files/news/264/news_attachments/1699950072_L5ERjetz.pdf
Atļauja: https://manacope.lv/files/news/264/news_attachments/1699950392_0komOzh3.pdf