Kas jāzina par lašu un taimiņu copi Gaujā?

Kur makšķerēšanai Gauja nepieciešama licence?

Laika periodā no 1.janvāra līdz 30.aprīlim Gaujas upē, sākot no autoceļa A1 tilta pār Gauju (Ādažu novadā) augšup pret straumi līdz Abula upes ietekai Gaujā (Beverīnas novadā) tiek organizēta licencētā lašveidīgo zivju makšķerēšana. Licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā organizē biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, kurā šobrīd apvienojušās ir 11 Gaujas upes baseina pašvaldības, kas deleģējušas savu pārstāvi biedrības valdē. Vairāk par biedrību un tās darbību vari uzzināt http://www.rivergauja.com.

Licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslas upē tiek organizēta 6 (sešos) posmos, sākot no Ādažu novada līdz Burtnieku un Beverīnas novadiem (visu posmu robežas norādītas virzienā augšup pret straumi):

 1. Pirmais posms – Gaujā no autoceļa A1 (Baltezers – Igaunijas robeža) tilta līdz autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) tiltam;

.2. Otrais posms – Gaujā no autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) tilta līdz autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķegums) tiltam;

 1. Trešais posms – Gaujā no autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķegums) tilta līdz Braslas upes ietekai Gaujā;
 2. Ceturtais posms – Braslas upē no ietekas Gaujā līdz Braslas zivjaudzētavas teritorijas tuvākajai robežai (virzienā augšup pret straumi);
 3. Piektais posms – Gaujā starp Braslas un Amatas ietekām;
 4. Sestais posms – Gaujā starp Amatas un Abula ietekām.

Licence makšķerēšanai Gaujā nav nepieciešama posmā no upes ietekas jūrā līdz autoceļa A1 tiltam pār Gauju (Ādažu novadā), kā arī upes posmā, kas šķērso Kocēnu novadu, jo šī pašvaldība savā teritorijā nav izdevusi saistošos noteikumus, tādējādi licencētās makšķerēšanas nolikums šeit nedarbojas. Tādējādi sanāk, ka Gaujas licencētās makšķerēšanas 6.posmā, kur tas šķērso Kocēnu novadu, tas posms aptuveni sākas Gaujas pretējā krastā pret Līču – Laņģu klintīm un stiepjas līdz autoceļam P18 Valmiera – Smiltene, kur Kocēnu novads robežojas ar Valmieras pilsētas teritoriju, makšķerēšanai licence nebūs nepieciešama, bet attiecīgi šeit darbojas Makšķerēšanas noteikumi, kas nosaka, ka lasi vai taimiņu lomā paturēt nav atļauts!

Likumdošana:

 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (Makšķerēšanas noteikumi);
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība";
 • Licencētās makšķerēšanas noteikumus te nosaka “Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”, kas apstiprināts ar pašvaldību saistošiem noteikumiem, kuru teritorijas šķērso Gaujas licencētie posmi, izņemot Kocēnu novadu;
 • LR likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
 • Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
 • LR likums “Gaujas nacionālā parka likums”;
 • Licencētās makšķerēšanas posmi vai to daļas, kas atrodas Gaujā un Braslā, sākot no autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) tilta pār Gauju augšup pret straumi līdz P18 autoceļam Kocēnu un Beverīnas novadā, atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000 – Gaujas nacionālais parks, kurā jāievēro Gaujas nacionālā parka likuma un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.317 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.
 • Licencētās makšķerēšanas posma daļa, kas atrodas Gaujā no Valmieras pilsētas robežas ar Burtnieku un Beverīnas novadu augšup pret straumi līdz Abula upes ietekai Gaujā, atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000 – aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, kurā jāievēro Ministru kabineta 2008. gada 20. novembra noteikumu Nr.957 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.

Atceries, ka dabas aizsardzības1x  teritorijas iezīmētas Mana Cope kartē un, esot pie upes, Tev būs viegli orientēties ierobežojumos!

Ko tas nozīmē ikvienam?

Licencētās makšķerēšanas noteikumi

Laika periodā no 1. janvāra līdz 30. aprīlim aprakstītajos makšķerēšanas posmos makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu (spiningošana, mušiņmakšķerēšana) atļauta tikai iegādājoties “Dienas licenci”.

Tātad bez licences drīkst makšķerēt ar dabīgo ēsmu. Jā, tas nozīmē, ka arguments: ”Nācu uz Gauju ķert līdakas un asari, nevis lasi!” licencētajos posmos nedarbojas. Ja vēlies spiningot vai makšķerēt ar mušiņmakšķeri, jāiegādājas “Dienas licence lašveidīgo zivju – laša, taimiņa makšķerēšanai Gaujā”, kas izmaksā 10 eiro.

Licencētos posmos pie informācijas stendiem un upei pienākošiem ceļiem ir norādes par licencētās makšķerēšanas zonām. (skat. attēlu).

Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai;

Licences izmantošanas laika periods ir no astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim licences norādītajā darbības posmā un termiņā. Makšķernieks iegādājoties vienu “Dienas licenci” lomā drīkst paturēt vienu mākslīgi attaudzētu (ar nogrieztu taukspuru) lasi (Salmo salar) vai vienu mākslīgi ataudzētu (ar nogrieztu taukspuru) taimiņu (Salmo trutta). Noķertie laši un taimiņi ar nenogrieztu taukspuru ir saudzīgi jāatlaiž! Lomā (pēc noķeršanas) paturēts lasis vai taimiņš ar svaigi nogrieztu taukspuru ir uzskatāms par rupju makšķerēšanas nolikuma pārkāpumu.

Ja redzi pārkāpumus pie upes, zvani un ziņo biedrībai "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība" tālr. nr. 25442000, Valsts Vides dienestam tālr. nr. 26338800 vai Dabas aizsardzības pārvaldei tālr. nr. 29433226.

Loma uzskaites kārtība

Kādos gadījumos jāiesniedz licences lomu atskaite?

📍 Lomā paturēji zivi;

📍 Copēji, bet ievēroji "ķer un atlaid" principu;

📍 Nevienu zivi nenoķēri;

📍 Licenci neizmantoji.

Informācija par gūto lomu jāiesniedz 10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām . Ja informācija par gūto lomu netiks savlaicīgi iesniegta Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licenci makšķerēšanai Gaujā un Braslā divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas!

Visiem licenču īpašniekiem par katru licencētās zivs noķeršanu, neatkarīgi vai tā tiek paturēta vai atlaista, atskaitē par lomiem jānorāda:

 1. licencētās makšķerēšanas posms un laiks, kad zivs tikusi noķerta;
 2. vai zivs tikusi paturēta vai atlaista;
 3. zivs suga;
 4. zivs garumu un svaru, ja tā tiek uzmērīta un svērta, vai aptuveno garumu un svaru, ja zivs tiek atlaista un tāpēc netiek uzmērīta un svērta.

Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

Licencētās makšķerēšanas noteikumu un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu uzrauga:

 • Valsts vides dienests, 
 • Dabas aizsardzības pārvalde,  
 • sabiedriskie vides inspektori - pašvaldības pilnvarota personas 
 • biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība".

Gauja un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

93,5 kilometri Gaujas plūst caur Gaujas nacionālo parku (GNP).

Lai tevi nesamulsina vietas nosaukums – parks, atšķirībā no parkiem pilsētās, šeit ir ļoti daudz dažādu ierobežojumu, jo tā teritorijā atrodas gan dabas rezervāti, gan liegumi, gan klintis un ieži, kas vairumā gadījumu ir aizsargājami ģeoloģiskie dabas pieminekļi. (skat.attēlu)

Ar jēdzienu nacionālais parks saprot valsts aizsargātu plašu apvidu, kam raksturīgi nacionāli nozīmīgi izcili dabas veidojumi, cilvēka darbības neskartas un mazpārveidotas ainavas un izcilas kultūrainavas, biotopu daudzveidība, kultūras un vēstures pieminekļu bagātība un kultūrvides īpatnības. Attēls no: https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/BUK_Gauja.pdf

GNP ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Gaujas senielejā un tās apkārtnē.

Kas jāzina makšķerniekam, ja plāno copēt Gaujas nacionālā parkā?

Vispārīgie ierobežojumi

Nacionālā parka teritorijā jāievēro izliktās aizlieguma un brīdinājuma zīmes, kā arī pārvietošanās ierobežojumi vietās, kur to neatļauj aizlieguma zīmes un nožogojumi. Te aizliegts pārvietoties pa iežu atsegumiem, ūdens un ledus kritumiem.

Aizliegts pārvietoties ar transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem, dzīvnieku pajūgiem, kā arī pārvietoties ar dzīvniekiem mežā ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm. Aizliegums neattiecas uz pārvietošanos ar velosipēdiem pa takām un gadījumiem, ja pārvietošanās notiek publiski pieejamos dabas tūrisma un izziņas, atpūtas un sporta infrastruktūras objektos, t.sk. takās, maršrutos, skatu torņos, skatu platformās, telšu vietās, atpūtas vietās, ugunskuru vietās, stāvlaukumos, apmeklētāju centros un informācijas centros.

GNP teritorijā aizliegts pārvietoties ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdens transporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji, šis aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu pārvietošanos, tām pildot dienesta pienākumus.  Atceries, ka arī ūdeņu aizsalšanas gadījumā nav atļauts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, pa aizsalušām dabiskām ūdenstecēm un ūdenstilpēm.

Aizliegts dabiskajās ūdenstecēs un ūdenstilpēs nodarboties ar zemūdens medībām un atrasties ar zemūdens medību rīkiem ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem no krasta līnijas (izņemot ūdenstilpes, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību ir izstrādāts licencētās makšķerēšanas nolikums un tajā ir paredzētas zemūdens medības);

GNP funkcionālās zonas

Kā jau iepriekš minēju, lai tevi nemaldina skaistais nosaukums – parks. GNP teritorija sadalīta funkcionālās zonās – dabas rezervāta (stingrā režīma) zona, dabas lieguma zona, ainavu aizsardzības zona, kultūrvēsturiskā zona, neitrālā. , un katrā no tām ir noteikti ierobežojumi, kas skar arī makšķerniekus. Papildu prasības no tām, kas jau aprakstītas iepriekš un skar makšķerniekus ir dabas rezervāta zonā un dabas lieguma zonā, tāpēc par tām pastāstīšu plašāk.

Dabas rezervāta (stingrā režīma) zona – šīs teritorijas jāzina katram, jo tajās noteikti stingrākie ierobežojumi, tādi paši kā rezervātos. GNP teritorijā ir 4 rezervāti - Inciema senkrasta rezervāts, Nurmižu gravu rezervāts, Roču meža rezervāts, Sudas purva rezervāts. Dabas rezervāta stingrā režīma zonā ir aizliegta uzturēšanās un pārvietošanās, izņēmums varētu būt stingrā režīma zonas šķērsošana pa ceļu. Tavām ērtībām, tie iezīmēti arī lietotnes “Mana Cope” kartē, lai makšķerējot vieglāk orientētos un neiemaldītos vietās, kur noteikti kādi aizliegumi. Ja tev patīk makšķerēt Gaujas krastos, tad tev jāielāgo trīs no šiem rezervātiem.

Inciema senkrasta rezervāts jāpārzina makšķerniekiem, kuri iegādājušies “Dienas licenci” 3. posmam (Gaujā) un 4. posmam (Braslā), jo ši dabas teritorija “pienāk” pie Braslas ietekas Gaujā, tāpēc šai apkaimē esi īpaši vērīgs. Pie šīs dabas teritorijas uz ceļa atrodas norādes. (skat. attēlu), bet pie upes vari izmantot lietotnes karti, lai neiemaldītos tā teritorijā.

Nurmižu gravu rezervāts jāpārzina makšķerniekiem, kuri iegādājušies “Dienas licenci” 3. posmam (Gaujā), tas nepienāk pie paša upes krasta, bet pietuvojas tam pie Rāmnieku strauta un Nurmižupītes ietekas Gaujā.

Roču meža rezervāts būs aktuāls 5. posma “Dienas licenču” īpašniekiem, bet šai vietā orientēties ir viegli, jo rezervāta teritoriju no Gaujas krasta atdala ceļš V283 Drabeši – Līgatnes papīrfabrika – Līgatne, proti, gar Gauju staigā droši, bet pāri ceļam mežā gan neej.

Dabas lieguma zona. Šīs teritorijas kartē “Mana Cope” lietotnes kartē iezīmētas ar zaļi sarkanu svītrojumu. Svarīgākās lietas, kas jāatceras, ja makšķerē šādā vietā, te aizliegts kurināt ugunskurus, celt teltis un ierīkot atpūtas vietas ārpus speciāli ierīkotām vietām. Kad veidoju šo rakstu apmeklēju Nāru klinti jeb Katrīnas iezi (skat.attēlu), kas atrodas Gaujas senielejas liegumā, kas ir dabas lieguma zonā, varu paslavēt apsaimniekotāju, jo šeit gar upes krastu ierīkota ūdenstūristu apmetne “Katrīnas”, kur izveidotas vairākas savstarpēji dabīgi nodalītas atpūtas vietas ar nojumēm un ugunskura vietām, tāpēc nebūs grūti ievērot ierobežojumus.

Ierobežojumi, lai aizsargātu lašveidīgās zivju sugas

Lai nodrošinātu lašveidīgo zivju sugu aizsardzību, GNP teritorijā no 1.oktobra līdz 31.decembrim ir noteikti papildus ierobežojumi:

 1. aizliegts makšķerēt Amatā – no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz ūdenskrātuves aizsprostam Kārļos, Amatas baseina upē Kumadā, Braslā – no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Braslas HES aizsprostam, Lenčupē, Lojā, Strīķupē, Līgatnē, Raunā, Raunas baseina upēs – Raunī un Vaivē – no ietekas Raunā augšup pret straumi līdz Vaives dzirnavu aizsprostam;
 2. aizliegts makšķerēt Gaujā ar mākslīgo ēsmu un ēsmas zivtiņām;
 3. aizliegts atrasties ar makšķerēšanai un zvejai sagatavotiem makšķerēšanas un zvejas rīkiem uz tiltiem pār Gauju, ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem no krasta līnijas 100 metru augšpus (pret straumi) un 100 metrus lejpus (pa straumi) šiem tiltiem, kā arī zem tiltu konstrukcijām un ūdenī;

Lai vieglāk orientēties Gaujas krastos, izmanto mobilās lietotnes “Mana Cope” kartes sadaļu “Kur copēt”, tas palīdzēs vieglāk orientēties un ievērot makšķerēšanas ierobežojumus, lietotnē iezīmētas gan licencētās makšķerēšanas posmi, gan dabas teritorijas, gan sezonālie liegumi.

Dodies copēt? Paķer līdzi “Mana Cope”!